برگزاری کارگاه دو روزه لاپاراسکوپی پايه زنان، 27 و 28 مهر ماه 1391

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان
مرکز درمان ناباروری حضرت مريم (س)


کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی پايه زنان با امتياز بازآموزی و ارائه گواهی نامه از شرکت WOLF آلمان در روزهای 27 و 28 مهر با حضور جناب آقای دکتر حسين آصف جاه و جمعی از متخصصين زنان و زايمان و نازايی در مرکز درمان ناباروری حضرت مريم (س) برگزار گرديد.
مراسم در روز اول با خير مقدم سرکار خانم دکتر شيده نصری، متخصص زنان و زايمان و نازايی آغاز گرديد و سپس با سخنرانی جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران در مورد تجهيزات لاپاراسکوپی ادامه يافت.

 در ادامه جناب آقای دکتر حسين آصف جاه سخنرانی نمودند و سپس جراحی های لاپاراسکوپی انجام شد.
اين کارگاه در روز دوم با سخنرانی جناب آقای دکتر حسين آصف جاه و سرکار خانم دکتر محبوبه عبدی مسئول آموزش شرکت WOLF شروع گرديد و سپس با جراحی های لاپاراسکوپی ادامه پيدا کرد.


AWT IMAGE

جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران


AWT IMAGE

جناب آقای دکتر حسين آصف جاه


 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE


AWT IMAGE

AWT IMAGE
سرکار خانم دکتر محبوبه عبدی مسئول آموزش شرکت WOLF
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE


http://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/