برگزاری کارگاه دو روزه لاپاراسکوپی پايه زنان، 27 و 28 مهر ماه 1391

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان مرکز درمان ناباروری حضرت مريم (س)


کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی پايه زنان با امتياز بازآموزی و ارائه گواهی نامه از شرکت WOLF آلمان در روزهای 27 و 28 مهر با حضور جناب آقای دکتر حسين آصف جاه و جمعی از متخصصين زنان و زايمان و نازايی در مرکز درمان ناباروری حضرت مريم (س) برگزار گرديد.
مراسم در روز اول با خير مقدم سرکار خانم دکتر شيده نصری، متخصص زنان و زايمان و نازايی آغاز گرديد و سپس با سخنرانی جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران در مورد تجهيزات لاپاراسکوپی ادامه يافت.
در ادامه جناب آقای دکتر حسين آصف جاه سخنرانی نمودند و سپس جراحی های لاپاراسکوپی انجام شد.
اين کارگاه در روز دوم با سخنرانی جناب آقای دکتر حسين آصف جاه و سرکار خانم دکتر محبوبه عبدی مسئول آموزش شرکت WOLF شروع گرديد و سپس با جراحی های لاپاراسکوپی ادامه پيدا کرد.

جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران


جناب آقای دکتر حسين آصف جاه

جناب آقای دکتر حسين آصف جاه


کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان


کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان
سرکار خانم دکتر محبوبه عبدی مسئول آموزش شرکت WOLF

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پايه زنان


http://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/