اعمال جراحي تشخيصي و درماني توسط لاپاراسکوپي ، هيستروسکوپي


لاپاراسکوپی (Laparoscopy)

روشی است که در آن با استفاده از دستگاه لاپاروسکوپ (ابزار جراحی استريل شامل يک سيستم عدسی‌دار متصل به دوربين ويديويی) می توان اقدامات تشخيصی، جراحی های کم تهاجمی و مشاهده اجزای داخل شکمی و لگنی را انجام داد.


لاپاراسکوپی


لاپاراسکوپی


هيستروسکوپی (Hysteroscopy)

هيستروسکوپی عملی است که طی آن داخل حفره‌ی رحم، به وسيله فايبراپتيکی (Fiber optic) که از سرويکس و واژن عبور داده می‌شود، مشاهده می گردد. از هيستروسکوپ می‌توان برای برداشتن پوليپ های داخل رحم و کورتاژهای تشخيصی و درمانی استفاده کرد.


هيستروسکوپی


هيستروسکوپیhttp://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/
http://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/