سونوگرافي واژينال و هيستروسونوگرافي

سونوگرافی (Sonography)

سونوگرافی يک تست تشخيصی است که می تواند با استفاده از امواج با فرکانس بالا، تصوير فضای داخل رحم و لگن را نشان دهد. پزشک می تواند جنين و جفت را با استفاده از اين ابزار بررسی کند.


 AWT IMAGE


اولتراسونوگرافی واژينال (Vaginal Ultrasonography)

در اولتراسونوگرافی امواج صوتی با فرکانس بسيار بالا به اندام مورد نظر تابيده، و اکو يا بازگشت آنها دريافت می شود. اولتراسونوگرافی واژينال با استفاده از يک پروب داخلی، و برای تصويربرداری و ارزيابی دقيق تر دستگاه تناسلی صورت می گيرد.


AWT IMAGE

 


 اولتراسونوگرافی ابدومينال (Abdominal Ultrasonography)

اين عمل با به کارگيری تکنيک اوالتراسوند (Ultrasound) و برای تصويربرداری و ارزيابی تشريحی ساختارهای شکمی انجام می شود.


AWT IMAGE


هيستروسونوگرافی (Hystrosonography)

در اين روش با قراردادن لوله باريکی در دهانه رحم و تزريق سرم نرمال سالين و انجام سونوگرافی همزمان، می توان از عبور مايع از لوله های رحمی و رها شدن آنها در حفره لگن که نشانه باز بودن لوله هاست مطلع شد، و همچنين اختلالات داخل رحمی را شناسايی کرد.


AWT IMAGE
http://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/
http://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/